Utylizacja padłych zwierząt

Pomoc na utylizację padłych zwierząt udzielana przez Agencję, polega na finansowaniu lub dofinansowaniu kosztów jakie ponoszą producenci rolni, prowadzący gospodarstwa rolne, będące małym lub średnim przedsiębiorstwem. Pomocą objęty jest cały kraj

Pomoc dotyczy kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.

Agencja finansuje w 100% ponoszony przez producenta rolnego koszt zbioru i transportu wszystkich padłych zwierząt, dodatkowo koszt unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 24 m-ce życia, a w przypadku owiec i kóz, które ukończyły 12 m-c życia. Gdy utylizacji podlega bydło poniżej 24 m-ca życia, owce i kozy poniżej 12 m-ca życia oraz świnie i konie niezależnie od ich wieku Agencja dofinansowuje 100 % kosztu zbioru i transportu oraz 75% kosztu unieszkodliwiania tych zwierząt.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała z kilkunastoma firmami umowy dotyczące finansowania lub dofinansowania ponoszonych przez producenta rolnego kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich. W 2008 roku były to między innymi PUOZ „Profet” Spółka z o.o. - Osetnica, ZP-H Barbara Rakowska - Krobia, ZU Lucyna Pierzchlewicz - Tarnowo Stare, ZR-P „Farmutil HS” S.A. – śmiłowo, Struga S.A. - Jezuicka Struga, „Elkur” Franciszek Kurowski Sp. Jawna - Nowy Krasnosielc, P.P.P Bacutil Szpetko Stanisław Szpetko Tomasz Sp. Jawna – Puławy, Promarol-Plus Sp. z o.o. – Ciepielówek, „Utires” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. – Leżachów, PP-H „Hetman” Sp. z o.o. – Florianów, Saria Małopolska Sp. z o.o. – Kraków, PW Amba Sp. z o.o. - Radzanów.

środki za wykonanie usług są wypłacane zakładom utylizacyjnym przez Agencję na podstawie zbiorczego zestawienia faktur.
Działy serwisu